EHDOT

SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖEHDOT
Lue ehdot huolellisesti.


1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Ifonas AS:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Huutokauppa.com-verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii huutokaupanomaisena verkkopalveluna, jossa rekisteröityneet huutokauppalaitokset (jäljempänä "Myyjä") voivat ilmoittaa tuotteitaan (jäljempänä "Kohde") huutokaupattavaksi ja huutokauppaostajat (jäljempänä "Käyttäjä")vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista kohteista. Kaupanteko palvelussa tapahtuu käyttäjien kesken käyttäjien erikseen sopimin ehdoin, eikä palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään vaiheessa. 

1.2 Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, käyttäjä sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä palvelun yhteydessä.

 

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Palvelun käyttämistä varten käyttäjä luo salasanalla suojatun käyttäjäkohtaisen tunnuksen ("Käyttäjätunnus"). Väärien käyttäjätietojen antaminen on rikos.  

2.2 Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu palvelua käyttäessään pitämään käyttäjätiedot ajan tasalla. 
 
2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, epäasiallisesti tai käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. 
 
2.4 Palveluun rekisteröityvän käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.
 
2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjätietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, palvelusta tiedottamiseen, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä tilastolliseen- ja markkinointitutkimukseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää käyttäjätietoja suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjät rekisteröidään Huutokauppa.com:n asiakasrekisteriin. Rekisteriä koskevat rekisteriselosteet on saatavilla palvelun internet-sivulla. 
 
2.6 Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä ostajista tuotteen myyjälle kaupanteon yhteydessä. 
 
2.7 Palvelu voi sisältää myös maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä "Maksullinen palvelu"). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

 

3. MYYJÄN JA KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.  

3.2 Myyjä ja käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. 
 
3.3 Myyjä ja käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi tuotteita, jonka tarjoamisen palveluntarjoaja on kieltänyt. 
 
3.4 Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoajalle, muille palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli myyjä toimittaa palveluun kuva- tai videomateriaalia, myyjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. 
 
3.5 Myyjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Myyjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.
 
3.6 Myyjä ja käyttäjä vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
 
3.7 Myyjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti. 
 
3.8 Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
 
3.9 Myyjä tiedostaa, että palvelussa tehty myyntitarjous on aina sitova, ellei myyjä ole erikseen toisin ilmoittanut. Myyjällä on mahdollisuus tehdä palvelussa vähimmäishintavaatimuksen eli hintavarauksen sisältävä myyntitarjous. Käyttäjä tiedostaa lisäksi, että palvelussa tehty kohteen ostotarjous on aina sitova, kun ostotarjous on tehty myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti, tietyssä ajassa ja tiettyyn vähimmäishintaan.
 
4.0  Kauppojen perumisesta vaaditan perumismaksu / vahingonkorvausmaksu, joka on ilmoitettu myyjään puolestani erikseen tai on 10% huutosummasta tai minimissa € 25.

 

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjille kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.  

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
 
4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. 
 
4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, myyjien palvelussa ilmoittamista kohteista, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, myyjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko myyjä/käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia. 
 
4.5 Palveluntarjoaja ei ole huutokaupan osapuoli. Kaupankäynti palvelussa tapahtuu myyjien ja käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on palvelun myyjillä ja käyttäjillä. 
 
4.6 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat myyjälle/käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. 
 
4.7 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten myyjälle/käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 
 
4.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta aineisto, jonka myymisen palvelussa palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen palveluntarjoajalle, myyjälle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
 
4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden käyttöehtojen tai muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä palvelusta ja estää hänen pääsynsä palvelun käyttäjäksi. 
 
4.10 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Myyjällä/käyttäjällä ei ole ilman palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
4.11 Myyjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata palvelun sisältämää aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. käyttäjän toimesta on kielletty ilman palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta. 
 
4.12 Asiakaspuheluiden nauhoittaminen: Nauhoitamme asiakaspuheluita sisäistä koulutusta varten.

 

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä myyjälle/käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Myyjä/käyttäjä hyväksyy sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä palvelua. 

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon myyjä/käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. 

 

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

6.1 Sopimus tulee voimaan myyjän/käyttäjän hyväksyessä sopimuksen ja palveluntarjoajan myöntäessä myyjälle/käyttäjälle käyttöoikeus palveluun. Mikäli palveluntarjoaja ei myönnä myyjälle/käyttäjälle käyttöoikeutta tämä sopimus ei tule voimaan miltään osin.

6.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.
 
6.3 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen käyttäjästä tai palveluntarjoajasta riippumaton syy.

 

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle mikäli siirtäminen liittyy siihen, että palvelu tai sen osa myydään tai palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu. 

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus aina saman konsernin omistus- tai tytäryhtiölle. 
 
7.3 Myyjällä/käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta ja myyjä/käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 

 

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1 Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

8.2 Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.